COVID-19 - najważniejsze informacje dla rodziców

Najważniejsze wytyczne dla rodziców związanie z COVID-19

 1. Uczestnicy są zdrowi w dniu przyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 4. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 5. Zobowiązują się do niezwłocznego –do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 6. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 8. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku
 9. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 10. Codzienne prace porządkowe będą podlegały dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 11. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 12. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży są przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
 13. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju  są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 
 14. Organizator musi dysponuje infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 15. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu jest dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 16. Pomiędzy turnusami obiekt jest poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 17. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 18. W trakcie trwania wypoczynku ograniczamy odwiedziny dzieci tylko do wyjątkowych sytuacji uzgodnionych wcześniej telefonicznie z organizatorem.
 19. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka z częstotliwością określoną przez kierownika, w zależności od potrzeb.
 20. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 21. Dzieci, które przyjeżdżają na wypoczynek przekazywane są pod opiekę wychowawcy na zewnątrz. Opiekunowie nie będą mogli wejść do budynku pokoi gościnnych lub pomóc dzieciom przy rozpakowaniu bagażu, pomocy tej w razie potrzeby udziela wychowawca.
 22. Przy przyjęciach mogą być obecni jedynie rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.
logo

Stajnia Eliksir - Jazda konna Szczyrk

Search